POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORO INVESTMENT

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oro Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863420 Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Mariacka 20/4, 40-014 Katowice, Oro Investment sp. z o.o.
  • przez e-mail: kontakt@oroinvesment.pl
  • telefonicznie: 600945245

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów, usług, w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych Oro Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”).

Odbiorcy danych

Będziemy udostępniać Pani/Pana dane naszym pracownikom związanym z realizacją celów przetwarzania oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne w tym zajmującym się obsługą systemów informatycznych, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych polegające na obsłudze przepływu pochodzącej od Pani/Pana poczty elektronicznej oraz przechowywaniu Pani/Pana danych. Ten podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu, aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzamy je wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
  2. Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli  Pani/Pana zdaniem  nie  ma  podstaw  do  tego,  abyśmy  przetwarzali  Pani/Pana dane, może Pan Pani żądać abyśmy je usunęli.
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
  6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej   chwili   ma Pani/Pana   prawo   cofnąć   zgodę na   przetwarzanie   tych   danych osobowych,  które  przetwarzamy  na  podstawie  Pani/Pana zgody.  Cofnięcie  zgody  nie będzie   wpływać   na   zgodność z   prawem   przetwarzania,   którego   dokonano   na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu  cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email:  biuro@domymyslowice.com

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie przesyłanie Pani/Panu od nas informacji handlowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.