FAQ – Czyli najczęściej zadawane pytania

Dlaczego firma nie finansuje się kredytem?

Udzielenie kredytu powoduje powstanie zobowiązań w bilansie spółki, co w przypadku inwestowania grupowego oznacza powstanie straty bilansowej już na starcie działalności. Powyższe oznacza brak możliwości wyplaty dywidend.

Jakie jest ryzyko inwestycyjne?

1. Oro CFI P.S.A. w ramach prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych:
(a) nie prowadzi działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych ani instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U z 2021 poz. 1907 t.j.)
(b) nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.z 2022. poz. 861 t.j.)
(c) nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
(d) nie prowadzi zbiórki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1672).

2. Działalność Oro CFI P.S.A. wiązać się będzie z ryzykiem gospodarczym, w rezultacie którego, po stronie Inwestorów istnieje ryzyko utraty części bądź całości kapitału wniesionego do Spółki. Wszelkie dane finansowe prezentowane w toku Kampanii pozyskiwania środków stanowią prognozę inwestycji oraz ambicję Rady Dyrektorów celem wypracowania najwyższego możliwego zysku. Rzeczywisty wynik inwestycji obciążony może być wieloma czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do wypracowania przez Spółkę zysku niższego aniżeli prognozowany, bądź do utraty części lub całości zainwestowanych środków przez Inwestora.

Jakie zabezpieczenie otrzymuję?

W odróżnieniu od pożyczek spółka wydaje akcje za kapitał wniesiony do spółki. Akcja stanowi papier wartościowy, który możesz sprzedać na rynku wtórnym lub zabezpieczyć swoje zobowiązania i przedsięwzięcia.

Czy mogę wyjść z inwestycji przed umówionym terminem?

Odsprzedaż akcji na rzecz Spółki powinna nastąpić nie wcześniej niż z upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli jednak Inwestor dokona wezwania Spółki do nabycia akcji własnych przed upływem ww. okresu – akcje będą nabywane przez Spółkę za 70% ich wartości emisyjnej.


Czy będę brał czynny udział w prowadzonym projekcie?

Za projekt odpowiada rada dyrektorów. Jako akcjonariusz będziesz posiadał prawo do udziału w dyskusji w tematach dotyczących spółki. Prawo to realizowane jest na walnym zgromadzeniu.

Jak opodatkowany jest mój zysk ?

Prosta spółka akcyjna obecnie jest opodatkowana tak jak każda spółka kapitałowa. Każdy zysk wypłacany przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych w zależności od statusu inwestora.

Stałe oprocentowanie jest niezmienne i jest zagwarantowane w umowie. Natomiast zakładamy że projekt jest na tyle dobry iż jesteśmy w stanie zapewnić kolejne cztery punkty procentowe.

Czy będę wiedział co dzieje się z moimi pieniędzmi oraz na jakim etapie są prace związane z inwestycją?

Każdorazowo, po zakończeniu danego okresu inwestycyjnego, Spółka przedstawiać będzie analizę finansową. Akcjonariusze mogą zadawać pytania radzie dyrektorów na walnym zgromadzeniu dotyczą one bieżącej działalności spółki.

Czy poza wprowadzonym kapitałem, będę obarczony dodatkowymi kosztami?

od 1 marca 2021 roku akcje papierowe zostały zastąpione tzw. akcjami rejestrowymi czyli akcjami ujawnionymi w rejestrze akcjonariuszy. Celem optymalizacji kosztów związanych z obsługą akcji spółka wybrała możliwość rejestracji akcji przez notariusza, co istotnie zmniejsza dodatkowe koszty ponoszone przez inwestora. W związku z decyzją podjętą przez spółkę inwestor zostaje zwolniony z prowadzenia indywidualnego rachunku maklerskiego, który generowałby dodatkowe bardzo wysokie koszty obsługi akcji. W odróżnieniu od rejestru akcjonariuszy przez dom maklerski, notariusz stosuje stawki które są regulowane w drodze ustawy. 

Czy spółka może przeznaczyć moje środki na dowolny cel?

W radzie nadzorczej mogą i będą zasiadać profesjonalni managerowie, którzy są związani celem określonym paragrafem 6 umowy spółki

Skąd spółka weźmie pieniądze na wykup moich udziałów po zakończeniu terminu inwestycji?

Spółka inwestować będzie kapitał w zakup oraz remont nieruchomości budynkowych lub lokali mieszkalnych znajdujących się w Polsce, z przeznaczeniem
na ich dalszą sprzedaż na wolnym rynku celem osiągania przez Spółkę dochodów.

Jak wygląda decyzyjność w momencie gdy jestem jednym z akcjonariuszy i nie posiadam większość udziałów w spółce?

Bez względu na wielkość udziałów w spółce, każdemu akcjonariuszowi przysługuje w szczególności uprawnienie/prawo do udziału w dyskusji na walnym zgromadzeniu, zgłaszanie własnych projektów uchwał, zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień w sprawach poddanych pod głosowanie na walnych zgromadzeniach a także wnoszenie sprzeciwu w razie odmiennego stanowiska w sprawie. 

Czy spółka w którą inwestuje ma już jakiś majątek?

Jeżeli dojdzie do uruchomienia spółki w terminie wskazanym w umowie to spółka już będzie mieć zgromadzony kapitał i nieruchomości.

Jaki jest próg wejścia w inwestycję?

Możesz inwestować już od tysiąca złotych, na taką kwotę wyceniana jest jedna akcja. Ponad to nasza spółka nie jest spółką giełdową zatem  akcje jakie emitujemy nie podlegają zmiennym nastrojom na rynku. Czyli wartość akcji pozostaje niezmienna.